^
Język: polski    Waluta:
 
2018-12-14
Twój koszyk (0): 0.00 PLN
 
 
 
PRODUCENCI
 
 
 
 
 
LOGOWANIE
E-mail
Hasło
nie pamiętam hasła
 
 
NOWOŚCI
pokaż wszystkie »
 

 • baner
 • baner
 • baner

 

Regulamin
Regulamin sklepu internetowego
prowadzonego przez Studio nagrań Dora.

Niniejszy regulamin określa warunki prowadzenia kont użytkowników i dokonywania transakcji w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.dora-sklep.pl przez Studio nagrań Dora Adam Bień w Dawidach ul. Warszawska 35 05-090 Raszyn.  NIP: 522-129-22-51 Regon:016264034  Zapoznanie się z warunkami niniejszego regulaminu i ich akceptacja jest konieczne do korzystania z oferty Sklepu.
I. Realizacja zamówienia
 1. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz osoba prawna. Dokonywanie transakcji w Sklepie jest możliwe przez zarejestrowanych użytkowników, posiadających zarejestrowane konta w Sklepie, a także przez użytkowników nieposiadających takich kont.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 3. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży zamawianych towarów. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
 4. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
                a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze
                z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta do   realizacji,
                b. w przypadku zamówień płatnych przelewem
                z chwilą wpływu środków na konto Sklepu.
 1. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku, gdy część zamówionego towaru nie jest aktualnie dostępna Klient jest o tym informowany telefonicznie bądź mailowo i od jego decyzji zależy czy zamówienie ma oczekiwać na skompletowanie, ma być wysłane niepełne bądź czy zamówienie ma być anulowane.
 2. Do czasu wysłania zamówienia Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia. Uprawnienie to nie wyłącza prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt VI niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A Mogą być też odebrane osobiście pod adresem:
a. ul. Dereniowa 52/54 02-776 Warszawa
b. Dawidy ul Warszawska 35 05-090 Raszyn
II. Ceny i formy płatności
 1. Ceny na stronie Sklepu umieszczone przy produkcie są cenami brutto, zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia, co oznacza, że jeżeli zamówienie zostanie potwierdzone, sprzedaż nastąpi według tej ceny, z uwzględnieniem ewentualnych zniżek przysługujących Klientowi. Klient powinien dokonać płatności za zamówiony towar w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Sklep lub przy odbiorze towaru.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy artykułów oraz formy płatności. Koszt dostawy towaru ponosi Klient.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Zmiany nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie www.dora-sklep  nie podlegają łączeniu o ile warunki danej promocji ogłoszone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią inaczej.
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
                a. należność pobiera upoważniony przedstawiciel poczty lub kurier (przesyłka za pobraniem),
                b. płatność gotówką  w Sklepie w przypadku odbioru osobistego,
                c. przelew bankowy na konto Sklepu.
III. Ochrona danych osobowych
 1. Składając zamówienie w Sklepie lub rejestrując konto Użytkownika, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie administratora danych  Studio nagrań Dora Dawidy ul. Warszawska 35 05-090 Raszyn oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy przez ten podmiot. Powierzone dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację konta Użytkownika i zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 4. Każdy Klient po zarejestrowaniu się ma możliwość wglądu do swoich danych oraz przeprowadzenia ich modyfikacji, poprawiania i usuwania.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
 6. Klienci rejestrujący konta użytkownika w Sklepie do logowania się do Sklepu posługują się nickiem i indywidualnym hasłem. Klienci powinni zachować swój login i hasło w poufności i nie udostępniać ich osobom trzecim. W przypadku utraty loginu lub hasła, albo w sytuacji, gdy weszły one w posiadanie osób trzecich Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep.
IV. Czas realizacji zamówień
 1. Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (tj. z dnia 14 września 2012 r. Dz.U. z 2012 r. poz. 1225, z późn. zm.) jeżeli inaczej się nie umówiono przedsiębiorca powinien dostarczyć zamówiony towar najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez konsumenta zamówienia, jednakże Sklep dokłada wszelkich starań by zamówione towary trafiły do Klienta jak najszybciej. Zazwyczaj nadajemy towar w dniu otrzymania wpłaty lub w kolejnym dniu roboczym, a w przypadku przesyłek pobraniowych niezwłocznie po potwierdzeniu zamówienia. Sklep może zamieścić na stronie prezentującej produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu, których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia. W takich przypadkach Sklep wysyła towar w podanym terminie.
 2. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić, czy dotarła ona w stanie nienaruszonym, a jeżeli przesyłka jest uszkodzona Klient powinien zgłosić to kurierowi lub upoważnionemu przedstawicielowi poczty przy odbiorze i spisać odpowiedni protokół dotyczący uszkodzenia przesyłki. Sporządzenie takiego protokołu ułatwi rozpatrzenie reklamacji, ale brak sporządzenia takiego protokołu nie wyklucza jej uwzględnienia.
V. Reklamacje
 1. Artykuły sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.
 2. Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych punktach serwisowych lub za pośrednictwem Sklepu albo z uprawnień przysługujących mu bezpośrednio od sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi będącemu osobą fizyczną, który nabył towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o niezgodności towaru z umową ciągu 2 (dwóch) miesięcy od wykrycia niezgodności.
 4. W celu złożenia reklamacji dotyczącej otrzymanego produktu Klient powinien dostarczyć reklamowany artykułu wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji (w tym celu można użyć formularza reklamacji (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu), osobiście lub przesyłką pocztową na adres Sklepu:
Studio nagrań Dora
Dawidy ul. Warszawska 35
05-090 Raszyn

Jeżeli reklamacja dotyczy sposobu realizacji dostawy, prosimy o przesłanie na wyżej wskazany adres opisu zdarzenia, które jest przedmiotem skargi.
 1. Sklep, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu braku możliwości naprawy lub wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
VI. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,  oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu w niezmienionym stanie, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy zakupu towaru na adres:
Studio nagrań Dora
Dawidy ul. Warszawska 35
05-090 Raszyn
 1. Sklep niezwłocznie dokonuje zwrotu kwot należnych Klientowi w związku z odstąpieniem od umowy. Sklep nie ponosi kosztów zwrotu, oraz nie odbiera przesyłek za pobraniem.
VII. Postanowienia końcowe
 1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym zwłaszcza Kodeksu cywilnego ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem, chyba, że zostanie to ustalone wcześniej z przedstawicielem Sklepu.
 3. Na żądanie Klienta Sklep udziela wyjaśnień dotyczących znaczenia poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu, realizacji zamówienia oraz obowiązków i uprawnień stron wynikających z tych postanowień, co ma na celu pomoc Klientowi w określeniu wzajemnych praw i obowiązków stron i w żadnym przypadku nie oznacza przyznania Sklepowi prawa do jednostronnej interpretacji postanowień regulaminu.
 4. Intencją Sklepu jest rozwiązywanie wszelkich sporów wynikających z realizacji zamówienia przede wszystkim w drodze polubownej. W przypadku, gdy takie rozwiązanie nie zostanie osiągnięte, spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa mające znaczenie dla działalności Sklepu, zmiany przedmiotu i formy prawnej działalności Sklepu, zmian warunków świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze Sklepem, w tym zwłaszcza przez dostawców, firmy kurierskie, pocztę oraz banki. Zmiany nie naruszają praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w na stronie Sklepu. Sklep poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje zmian, powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep składając stosowne oświadczenie, co będzie jednoznaczne z wnioskiem o usunięcie konta użytkownika w Sklepie.
 
 

 

Aby zapewnić Państwu najlepsza formę prezentacji i możliwość szybkiego złożenia zamówienia na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności